கைதுசெய்யும் கோர் (துராதீன்) ராட் / எம்ஓவி பிளாக் ஸ்டாக்