துத்தநாக ஆக்ஸைடு மாறுபாடுகள்

  • Zinc Oxide Varistor

    துத்தநாக ஆக்ஸைடு மாறுபாடு

    மெட்டல் ஆக்சைடு வெரிஸ்டர் / துத்தநாக ஆக்ஸைடு வேரிஸ்டர் என்பது நேரியல் அல்லாத மின்தடையாகும், இது குறைக்கடத்தி எலக்ட்ரோக்னிக் பீங்கான் உறுப்பு முக்கியமாக துத்தநாக ஆக்ஸைடால் ஆனது. மின்னழுத்த மாற்றத்திற்கு உணர்திறன் உள்ளதைப் போலவே இது வெரிஸ்டர் அல்லது மென்டல் ஆக்சைடு வெரிஸ்டர் (எம்ஓவி) என்று அழைக்கப்படுகிறது. வேரிஸ்டரின் உடல் என்பது துத்தநாக ஆக்ஸைடு துகள்களால் ஆன ஒரு அணி அமைப்பு ஆகும். துகள்களுக்கு இடையிலான தானிய எல்லைகள் இருதரப்பு பி.என் சந்திப்புகளின் மின் பண்புகளுக்கு ஒத்தவை. மின்னழுத்தம் குறைவாக இருக்கும்போது இந்த தானிய எல்லைகள் உயர் மின்மறுப்பு நிலையில் இருக்கும் மற்றும் மின்னழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது அவை முறிவு நிலையில் இருக்கும், இது ஒரு வகையான நேரியல் அல்லாத சாதனம்.